Genomförda/planerade större underhåll

Stamspolning

Stammarna i våra lägenheter har spolats och besiktigats 2018. Bedömningen är att rören är av god kvalitet och utan skador. Nästa analys av stammarnas status beräknas göras 2023-25.

Ventilationskontroll

Ventilationskontrollen, OVK, är genomförd.

Trapphus

Trapphus kommer att renoveras 2019.